سومین روز همایش مانتره 30

« برنامه‌های سالن کوچک »

اوستا خوانی:

اشتود و سپنتمدگات (14 شرکت‌کننده)

از برخوانی 13 تا 18 سال (6 شرکت کننده)

« برنامه‌های سالن بزرگ »

اوستاخوانی:

چالش 30 بند گاتا (3 شرکت کننده)

گاتاشناسی:

بخش آزاد (2 مقاله)

میزگرد با موضوع مهاجرت عامل گسترش یا جدایی از دین

اخبار مرتبط

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)