دومین-روز-مانتره-30

دومین روز همایش مانتره 30

« برنامه‌های سالن کوچک »

اوستا خوانی:

اهنودگات (39 شرکت کننده)

برنامه جنبی با اجرای شاهنامه‌خوانی توسط شینا سرداری صورت گرفت.

کل گاتا (6 شرکت کننده)

« برنامه‌های سالن بزرگ »

گاتاشناسی:

بخش گاهانی و موضوع محور (3 مقاله)

برنامه جنبی با اجرای موسیقی توسط کیانا نمیرانیان انجام شد.

میزگرد با موضوع مهاجرت عامل گسترش یا جدایی از دین

 

اخبار مرتبط

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)